Nuolaidos IKI 40% visiems produktams žarnyno kategorijoje! Pasitik vasarą lengvai ☀️

Taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.atedaktare.lt (toliau – e-parduotuvė).

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Natura medica“, juridinio asmens kodas 303496405, buveinės adresas: Kauno m. S. Banaičio g. 21 (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis, ne jaunesnis kaip 18 m. amžiaus veiksnus asmuo, o taip pat visi juridiniai asmenys, perkantys ar besinaudojantys kitomis e- parduotuvės paslaugomis.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes e-parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant e-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

 

  1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti e-parduotuvės, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

2.4. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti e-parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.3. Pirkėjas atsako už tai, kad e-parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo e-parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

 

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.2. Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.3. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatomis.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

  1. Prekių užsakymas ir pristatymas

5.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

5.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

5.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 – 5 (dvi – penkias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse.

5.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė užsakymo kaina Pirkėjui pateikiama tik suformavus užsakymą.

5.4. Kai Prekės pristatomos „Į namus“ Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.5. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.

5.6. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl prekių nepristatymo laiku.

5.7. Jei prekės kaina viršija 868,86 EUR, prekė perduodama priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

5.8. Prekės pristatomos darbo dienomis, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybinių švenčių dienomis, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

 

  1. Atsiskaitymas nuo sutarties, prekių keitimas ir grąžinimas

6.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta CK 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, išskyrus CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui e-parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes, išskyrus Taisyklių 6.1. punkte nurodytas išimtis, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

6.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą elektroninio pašto adresu [email protected] pateikdamas užpildytą Pavyzdinę nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formą; ir

6.3.2 ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes, kaip tai numatyta Taisyklių 6.8. punkte, kartu su prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) sąskaita faktūra).

6.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.5. Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas, pagal CK 6.3641 straipsnyje nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės) Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui prekę Pardavėjo sąskaita, o Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą.

6.6. Šių Taisyklių 6.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

6.7.Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.8. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

6.8.1.jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjerių tarnyba, prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected].

6.9. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas) Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

 

  1. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už e-parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su e-parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

7.3. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas e-parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

7.4. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis e-parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.5. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų e-parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie e-parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti, jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie e-parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvės esančias nuorodas.

7.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

  1. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos e-parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip ir prieš tokį laiko tarpą, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki prekių tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.

10.3. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

 

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).